7244199_d03-jeanpaul-a20-front_40368_basic-denim-shirt_basic-denim-skjorte—slim-fit-d03